Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Personuppgiftsansvarig: Specialfastigheter är personuppgiftsansvarig för visselblåsarfunktionen. Adress: Box 632, 581 07 Linköping, Telefonnummer: 010-788 62 00
Dataskyddsansvarig är Masoomeh Antonsson Mailadress: dataskyddsansvarig@specialfastigheter.se. Telefonnummer: 010-788 62 32

Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i visselblåsarfunktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktiga i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

Uppgifter som behandlas: De personuppgifter som behandlas är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.

Mottagare av uppgifterna: Specialfastigheter har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i visselblåsarfunktionen så att endast Säkerhetschef och Hållbarhetsstrateg får ta del av uppgifterna för att hantera anmälningar och leda undersökningar. Vid fortsatt utredning kan fler personer involveras vid behov, men aldrig på bekostnad av anmälarens anonymitet.

Rätt till registerutdrag m.m. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Specialfastigheter behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Om du anser att Specialfastigheter bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen 2016/679 har du möjlighet att vända dig till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.