Välkommen till Specialfastigheters visselblåsarfunktion

Visselblåsning handlar om att slå larm vid misstanke om allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Denna visselblåsfunktion drivs av Interaktiv Säkerhet. Interaktiv Säkerhet är en extern leverantör till Specialfastigheter.

Specialfastigheter uppmuntrar att den som misstänker att det finns allvarliga missförhållanden inom Specialfastigheter anmäler detta genom visselblåsartjänsten hos Interaktiv Säkerhet. Som visselblåsare kan du alltid vara anonym.

Om man gör en visselblåsaranmälan har man rätt till skydd enligt visselblåsarlagen (Lag 2021:890) givet vissa förutsättningar. Lagen förbjuder bland annat arbetsgivaren att vidta repressalier mot den som slagit larm om missförhållanden. Om arbetsgivaren skulle göra det ändå kan de bli skadeståndsskyldiga.

Genom att klicka på knappen ”lämna anmälan här” kommer du till anmälningssidan för att rapportera till Specialfastigheters interna visselblåsarkanal. Du kan anmäla på olika sätt.

 • Genom att fylla i formuläret på webbsidan
 • Genom att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08:00-16:30. Tel: 0774 10 36 42
 • Genom att skicka brev med din anmälan till
  Interaktiv Säkerhet
  "Specialfastigheter"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg
 • Genom att skicka e-post med din anmälan.
 • Vid ett fysiskt möte som begärs på något av ovanstående sätt.

För information om extern visselblåsning till behöriga myndigheter och information om meddelarskydd, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud, se frågor och svar.

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Vilket typ av missförhållande du vill informera om
 • Var dessa har ägt rum
 • När dessa ägt rum (gärna datum och tid samt om det är återkommande)
 • Vem eller vilka som är inblandade (gärna namn och roll)
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller information om du vet var det finns dokumentation som kan vara av intresse
 • Uppgifter om du har vidtagit några andra åtgärder med anledning av missförhållandena

OBS! Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten ”behandling av personuppgifter” under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

En visselblåsarfunktion är avsedd att hantera misstankar om allvarliga missförhållanden i som rör:

 • Ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram eller allvarliga missförhållanden relaterat till
 • Offentlig upphandling
 • Finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • Transportsäkerhet
 • Miljöskydd
 • Strålskydd och kärnsäkerhet
 • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande
 • Folkhälsa
 • Konsumentskydd
 • Skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem

Visselblåsarfunktionen omfattar till exempel inte mobbning, alkohol- och drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras vidare via Specialfastigheters ordinarie rapporteringsvägar.

Vem kan anmälas?

Alla personer på en arbetsplats kan anmälas.

Däremot måste Specialfastigheter förhålla sig till gällande personuppgiftslagstiftning och gör därför en bedömning i varje ärende huruvida det kan hanteras vidare i visselblåsarsystemet eller inte.

Så hanteras din anmälan:

Alla inkomna ärenden hanteras omgående. Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att följa ärendet, skicka in kompletterande uppgifter samt få återkoppling. Inom 3 månader från att anmälan har registrerats ges återkoppling kring bedömning och vidtagna åtgärder. Vid en inkommen anmälan görs en bedömning huruvida det är av sådan karaktär att det kan hanteras vidare i visselblåsarfunktionen. Om Interaktiv Säkerhet beslutar att anmälan ska rapporteras vidare så skickas det helt avidentifierade ärendet vidare till Säkerhetschef och Bolagsjurist vid Specialfastigheter. Det dessa två som beslutar om ärendet skall ska utredas vidare. Är någon av mottagarna föremål i ärendet kommer ärendet att undanhållas denne. Det är endast Specialfastigheters Säkerhetschef och Bolagsjurist som inom Specialfastigheter har inloggningsuppgifter till visselblåsartjänsten och som kan ta del av den avidentifierade informationen. Vid fortsatt utredning kan fler personer involveras vid behov, men aldrig på bekostnad av anmälarens anonymitet.

Om ärendet inte kan hanteras i visselblåsarfunktionen uppmuntras visselblåsaren om möjligt att lyfta händelsen i Specialfastigheters ordinarie rapporteringsvägar.