Välkommen till Specialfastigheters visselblåsarfunktion


På Specialfastigheter är vi måna om att göra vad vi kan för ett tryggare samhälle. Det får inte förekomma korruption eller andra oegentligheter.

Vi vill att den  som misstänker att något fel begås av oss eller våra samarbetspartners berättar det. Det går att kontakta Specialfastigheter direkt eller om det finns behov av att vara anonym så finns denna visselblåsarfunktion som är en extern part som har bolagets uppdrag att ta emot, hantera och sortera inkommande anmälningar för att sedan överlämna dem till Specialfastigheter för vidare undersökning.

Det går även att vända sig till Polisen direkt om brott misstänks. För företag anger Datainspektionen begränsningar i vad som får registreras. Därför vill vi att ni bara anger ledande personer eller nyckelpersoner i denna funktion, se förklaring nedan.

Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningssidan. Du kan anmäla på tre olika sätt:

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Ditt namn (Frivilligt).
 • Kontaktinformation (Frivilligt, e-postadress eller telefonnummer).
 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det. T ex foton, eller andra dokument.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

En Visselblåsarfunktion är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som rör:

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning eller förfalskning.
 • Korrupt beteende som missbruk av ställning.
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • Allvarliga miljöbrott.
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
 • Allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen.

En Visselblåsarfunktion är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål.

Vem kan anmälas

Enligt Datainspektionens föreskrift så måste vissa kriterier uppfyllas för vem som kan anmälas i en Visselblåsarfunktion. På Datainspektionens rekommendation går det endast att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom Specialfastigheter.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av Interaktiv Säkerhet som agerar externt ombud för Specialfastigheters visselblåsarfunktion. Som visselblåsare kan du välja att vara helt anonym i din anmälan. Väljer du att vara helt anonym kan du, eller din anmälan inte spåras.

Om du väljer att ange vem du är i din anmälan, kommer Interaktiv Säkerhet omedelbart att avidentifiera din anmälan. Detta för att säkra att du ändå förblir helt anonym gentemot Specialfastigheter. Interaktiv säkerhet genomför sedan en första bedömning av anmälan för att avgöra om den är av sådan karaktär att den kan hanteras i visselblåsarfunktionen.

Om nödvändigt skickas ett meddelande till dig som anmälare med en begäran om ytterligare information, förutsatt att du har uppgett ditt namn i anmälan.

Om Interaktiv Säkerhet beslutar att anmälan ska rapporteras vidare så skickas det helt avidentifierade ärendet vidare till Säkerhetschef och Hållbarhetsstrategi vid Specialfastigheter som beslutar om anmälan ska utredas vidare eller inte.

När du gör en anmälan får den ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter används sedan för att skicka in eventuella kompletterande uppgifter, eller för att, om du vill, få återkoppling i ärendet. Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Specialfastigheter och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen. Telefonsamtal med Interaktiv säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in. Interaktiv Säkerhet registrerar inte heller några IP-adresser.